آتلیه آموند مشهد از آغاز تا پایان کار بر اساس برنامه ریزی و زمان بندی دقیقی که حاصل تجربه و خلاقیت گروه آموند است پیش میرویم.

در گام به گام انجام کار نظر مشتری مان را جویا شده پس گرفتن تایید از ایشان و انجام تغییرات لازم (در صورت نیاز) ، به مرحله بعد وارد میشویم و همین روند تا پایان کار ادامه دارد. صد البته میدانیم که در جلسه ی مشاوره قبل از بستن قرار و مشاوره دوم قبل از آغاز به سلیقه و خواسته ی مشتری دست یافته ایم ، ولی نظر نهایی مشتری بر مسائلی چون : انتخاب عکس های آلبوم ، ادیت آنها ، چینش آلبوم ، موزیک فیلم و… از نظر ما ضروری است و به هر چه عالی تر شدن خروجی کار کمک میکند.