همانطور که خلاقیت و خواسته های آدمی محدودیت ندارد و در متر و اندازه ای جای نمی گیرد ، محدوده ی کار ما نیز که اجرای این ذهنیت و خواسته ها ست محدودیتی ندارد.

بسته به نیاز و ذهنیت شما مراحل تصویر برداری می تواند در اقصی نقاط کشور و خارج کشور اجرا شود.

برای دیدن نمونه ها مشابه می توانید با هماهنگی قبلی مهمان ما باشید و در مورد نوع و موقعیت اجرای ذهنیت تان با هم صحبت کنیم